Gå til hovedinnhold

Derfor skrev jeg boken "Det trofaste samlivet"


La meg starte med å være personlig om min bakgrunn og tilhørighet:
Pinsevennene var «mitt folk» allerede før jeg kom ut av mammas mage, et sted i Lofotens vakre landskap. Her ble jeg født, og Lofoten pinsemenighet ble min åndelige mor. 16 år gammel lot jeg meg døpe og jeg fikk en identitet som nådens barn. Her fant jeg ly under Helligåndens vinger. Allerede året etter begynte jeg på min kallsreise. Det brakte meg til Værøy der jeg møtte pinsekvinnene med glød i blikket og rull i nakken. De elsket Jesus og øste av bønnens kilder. Og her traff jeg henne som har vært kjæresten min gjennom 45 år.

Senere, i møtet med fagteologi og forskning har jeg båret med meg skattene fra min barndoms tro og det beste fra min pinsetradisjon: Kjærligheten til Jesus, respekten for Bibelen og ønsket om å tjene Gud. Det har alltid vært ledestjerner for meg. Ikke bare på talerstolen, men også når jeg har stått i auditoriene på MF, landets fremste teologiske utdanningsinstitusjon.

For et par år side hadde jeg privilegiet å leve med Guds ord og forske på heltid. Så jeg startet på et arbeid, og skjønte snart at det begynte å ligne en bok, dette her. Det resulterte i Det trofaste samlivet.

Innsikt og dømmekraft

Ett av de spørsmål som har blitt viktig for meg å stille er dette: hvilke frukter og verdier er det teologien skaper? Da trenger vi å spørre, lytte og reflektere rundt det mottakerne av våre teologiske posisjoner erfarer så å si på sin egen kropp, i livet, i følelsene og i virkeligheten til dem det angår. Vi har ikke alltid vært like sensitive for det. Det blir ingen reell inkludering uten at vi er villig til å se nærmere på hvordan vi også teologisk tilrettelegger en posisjon. Teologi og erfaring henger nøye sammen.

For øvrig definerer jeg meg selv som en klassisk teolog. Ikke alle er enige i det, men jeg har et nært forhold til skriftmaterialet, har respekt for den kristne tradisjonen og er meg bevisst min pentekostale tilhørighet. Det hindrer meg ikke fra å jobbe både åpent, faglig og kritisk også med spørsmål som er teologisk omstridte.

Det aktuelle bildet

Jeg har lenge latt meg utfordre av hvorfor samlivsetikken har skapt så store spenninger i den verdensvide kirke. Det alvorlige er at spenningene tydeligvis ikke bare er av teologisk art. Noen kirker speiler negative samfunnsholdninger som finnes utenfor kirkene. Både i Øst-Europa og i Afrika er det kirker som er ideologiske våpendragere med samfunnskrefter som åpent krenker homofile. Her hjemme er temaet i stor grad utdebattert i det offentlige rom. Det har skapt en kommunikasjonsutfordring for konservative kirker.

De ønsker å møte homofile med åpenhet og respekt, men kjenner seg samvittighetsforpliktet til en bestemt forståelse av de aktuelle bibeltekstene. Ikke minst gjelder det i de miljøer der homofili-spørsmålet er blitt det store testspørsmålet på bibeltroskap. Men det er faktisk ikke særlig bra at noen blir kirkepolitiske ammunisjonsobjekter i en stillingskrig mellom teologiske fløyer. Vi blir så lett ufølsomme for sårbarheten og smerten hos dem det angår. Det har vært trist å registrere akkurat det.

Noen livsfortellinger

Dermed er jeg ved den andre grunnen til at jeg skrev boken: de homofiles egne livsfortellinger. Jeg har fått en privilegert tilgang til en rekke av deres historier og de vanskelige valgene de ble stående overfor. Fastholde troen eller fortrenge følelsene? Leve alene – eller kanskje gifte seg heterofilt? Våge å være fri til å elske?

Dessuten: det gikk ikke over. Bønnene og forbønnene ble ikke besvart. Det har etterlatt seg mange skyggesider som ingen kirker lenger kan lukke øynene for: Fortielsene, fortrengningen, fornektelsen, depresjonene, skammen, nederlagene, tapet av troen, overgrep, og for noen: en kamp for å orke å leve videre. Jeg mener at kirkene må spørre seg om grunnene til at det pekes på det sølibatære livet er så viktig at det står i et rimelig forhold til den smerten slike idealer påfører mennesker. Vi «vet» at mange mislykkes, og hvor bærekraftig er en posisjon da? I framtiden må vi utvikle en samlivsetikk som er i tråd med visdommen som sier at det er på fruktene at god teologi skal kjennes.

I skvis mellom to verdener

Når jeg drøfter situasjonen til kristne homofile, er det med stor respekt for at noen ut fra sin overbevisning velger å leve sølibatært uten noen livsledsager. Så er det noen som ut fra en like tydelig overbevisning etablerer et samliv med den de er blitt glad i, og som vil leve gode og ansvarlige liv. De har gjerne trofaste heterofile samliv som sitt ideal, gjerne sine egne foreldre. Dette er mennesker som på den ene siden ikke kjenner seg hjemme i en liberal homokultur og som på den andre siden har opplevd at menigheter de har vokst opp i, har markert en eller annen form for avstand til dem. De har altså havnet i en ulykkelig skvis mellom to verdener, noe som har gjort at de ikke har fått den bekreftelsen de hadde fortjent noen av stedene, og skadeomfanget er betydelig.

Resultatet er gjerne at den seksuelle orienteringen i stedet blir et gjentagende tema i skriftestol og sjelesorg. Det som kunne ha tilført livet kvaliteter – å bli bekreftet og elsket av den andre – framstår som stjålne frukter som tilranes i smug. Ingen lever godt med det.

En ny sitasjon

Noen har sagt at jeg rokker ved kirkens tradisjonelle forståelse. Saken er snarere at forekomsten av stabile homofile samlivsrelasjoner som er anerkjent av samfunn og i lovverket, er en ny historisk situasjon. I årene framover vil vi trolig møte flere homofile som fastholder en klassisk kristen tro og samtidig snakker sant om sin identitet. Vi befinner oss altså i en virkelighet der nye innsikter ikke nødvendigvis samsvarer med teologiske posisjoner som ble etablert lenge før de nye samlivsspørsmålene kom innenfor blikkfeltet til både samfunn og kirker. Det betyr at vi må arbeide med disse spørsmålene på måter som ikke bare handler om å fastholde noe i kraft av en lang tradisjonshistorie, selv om vi kjemper mot vekten av fortidens holdninger.

Noen har også spurt om jeg tar et tilstrekkelig oppgjør med samtidskulturen. Det håper jeg at jeg gjør, gitt det store fokus jeg har på de troskapsverdier som er så dypt rotfestet i kristen tro og som denne boken er badet i. Derimot er det sider ved det vi kanskje kunne kalle for kirkenes og samfunnets fortidskultur som trenger et kritisk søkelys. Det forsøker jeg også å gjøre i denne boken.

Jeg har forsøkt å skrive en bok som kanskje kan bygge en bro mellom frontene, som kan gjøre at vi unngår splittelsene og som demper frykten. For kirkene må gjenvinne den språklige frimodigheten i samlivsetikken. Fordi uten den, fremmer vi bare den indre sekulariseringen av kirkene og øker avstanden til samfunnet. Boken har åpnet et rom som pastorene i dag kan gå inn i og hente ressurser fra. Jeg tror ikke at norsk frikirkelighet er befolket av mennesker med harde hjerter eller homofobe holdninger. Derimot har mange blitt fortalt at dersom du er kristen og homofil, men ikke lever sølibatært, så «bryter du med Bibelens klare ord». Men hva om det finnes en annen fortelling? Hva om det kan tegnes en alternativ forståelse?

For eksempel har jeg allerede observert at konservative pastorer i dag nøler med å proklamere at homofilt samliv er iboende syndig, helt uavhengig av om det preges av livslang trofasthet eller ikke. Slik lød det ikke for noen år tilbake.

Kjønn og seksualitet

Selv om jeg i boken ikke drøfter kjønnsproblematikken i hele sin bredde, er jeg opptatt av at kjønn er en grunnleggende komponent i den personlige identiteten og i våre relasjoner til andre. Vi trenger å være nøkterne i møte med en kjønnsdebatt som til tider er litt ute av proporsjoner. For kjønn er ikke bare en sosial konstruksjon. Det er ikke bare en tilfeldig egenskap eller en sjablong som står til forhandling. Selv om det er mennesker som reelt sliter med kjønnsdysfori fordi de ikke kjenner seg hjemme i det kjønn de et blitt tildelt, er det liten grunn til å sette spørsmålstegn ved de biologiske grunnstrukturene. Kvinner og menn er både forskjellige og like på samme tid. Det kvinnelige og mannlige supplerer hverandre, noe som beriker relasjonene våre. Vi er som kjønnede Guds gode gaver, gitt til hverandre.

Vi vet fremdeles for lite om hvilke konsekvenser en overdrevet kjønnseksperimentering kan få. Derimot påvirker den kristne troen måten vi forvalter kjønnsforståelsen på. Når Paulus proklamerer at «her er ikke mann og kvinne», så handler det om at i Kristus, og ved troen og dåpen, er vi gitt en ny enhet og likeverdighet. I den nye pakt fortsetter Gud sin skapelsesfortelling, men nå i Kristus. Paulus minner sine lesere om at i troen og dåpen har Kristus skapt en grunnleggende og kjønnsoverskridende enhet som sprenger seg vei på tvers av hierarkier, underordning og andre kjønnsbestemte og kulturelle begrensninger, som i særlig grad har rammet kvinner og skapt uheldige former for kjønnsstereotypier.

Seksualitet

Og hvordan skal vi snakke om seksualitet? Kanskje at den er et vitnesbyrd om hvordan Gud har skapt oss med en lengsel etter å gå utover oss selv og søke den andre. Når den seksuelle drivkraften søker fellesskap med et annet menneske – for dette menneskets egen skyld – da sprenger vi selvnytelsens trange rammer og vi forplikter oss overfor den andre. Seksualiteten er en kilde til nytelse, men den gjør oss også sårbar. Mest sårbare er vi når de forpliktende rammene ikke er etablert. Det er derfor ikke uten grunn at en klassisk kristen tenkning om seksualitet understreker at sex må være frivillig og av lyst og kjærlighet, samtidig som den vernes av noe som er fast og forpliktende. Du stiller opp i dag for den du begjærte i går.

Seksuelle følelser er blant menneskets definitive grunntrekk. Og fordi sex er en Guds gave, bør vi ikke forbinde den bare med ansvarsløshet og umoral. Vi kan leve godt både med og uten sex – men vi trenger alle noen å elske. Vi ønsker å berøre og selv bli berørt. Dette er noe jeg legger vekt på i boken, og jeg viser bl.a. til Høysangen som beskriver nytelse, hengivenhet og en likeverdig seksualitet. Den største gaven et menneske er gitt ved skapelsen, er evnen til å elske.

Den etiske profil

Hva er så mine viktigste innsikter og funn? For det første at vi i dag vanskelig kan drive god teksttolkning av moralsk ladede bibeltekster uten å se dem i lys av det jeg kaller «en etisk profil». Det nye testamente snakker mye om at vi skal «legge vinn på alt som er sant og edelt», som er «verd å elske og akte», «det som bygger opp» og «som er til den andres beste» (1 Kor 10,23; 1 Kor 6,12).

Ut fra dette forsøker jeg å utvikle en samlivsetisk verdibørs som korresponderer med at vi alle er utstyrt med en moralsk og rasjonell kapasitet. Også den kristne troen aktiverer det indre kompasset som får kjærligheten til å sette seg noen gode mål: vi viser trofasthet, tar ansvar, er omsorgsfulle, har respekt for den andre, fremmer gjensidighet og utvikler samarbeid og bygger vennskap. I boken utvider jeg dette perspektivet ved å spørre om ikke nettopp de samme verdiene er kriterier for hvordan homofile skal kunne leve gode liv sammen.

Hele poenget med «det trofaste homofile samlivet» er at det er regulert etter de samme forventninger om eksklusiv trofasthet som ekteskapet bygger på. Dersom dette er idealer som historisk ikke har stått så sterkt i skeive miljøer, er det jo desto større grunn til at frikirkeligheten bør vurdere å gi sin støtte til kristne homofile som reelt ønsker å ordne sitt samliv i tråd med disse verdiene.

Den trofaste kjærligheten

Jeg sier dette fordi jeg tror at den trofaste kjærligheten både er gulltråden og fyrtårnet i samlivsetikken. Den heterofile ekteskapspakten er en bærekraftig og velprøvd parrelasjon som fra uminnelige tider har vært båret fram ved hjelp av etiske kvaliteter som er tydelig forankret i mange bibeltekster. Det er i dag viktig å framsnakke både kjærligheten, trofastheten, dømmekraften og ansvarligheten mot det bakteppet av eksperimentering og usikkerhet som rår rundt samlivsformer og kjønnsidentitet. Trofastheten gjenspeiler dessuten på en så vakker måte den kjærlighetspakten Gud har inngått med oss.

Kjærligheten holder oss fast i et ansvar og får oss til å våge det usannsynlige: å love hverandre varig troskap. Det er både dristig og risikofylt, fordi det innebærer muligheten til å bryte, men også friheten til å la være å gå. Trygghetskilden nummer én er jo at du er der når nødens time kommer. Selv om vi lever under syndens vilkår i verden, kan to som elsker hverandre bygge noe varig og fint sammen. Mon tro om ikke nettopp dette er en god hilsen til oss alle for en tid som denne?

Mellomposisjonen

I boken argumenterer jeg for behovet for en «mellomposisjon» - eller en tredje vei om du vil – i synet på homofilt samliv. For meg er ikke dette kompromissets vei, men samlivsetikkens gylne balansepunkt som bør være interessant for frikirkelige miljøer. Det er en tilnærming som tydelig avviser tanken om at alle samlivsformer er like bra. Det er en posisjon som ikke bagatelliserer de etisk relevante forskjellene som faktisk eksisterer i dag når ekteskap, samliv, foreldreskap, kjønn og identitet debatteres.

Det er også en posisjon som tar avstand fra lettvinte liberalteologiske påstander om at «Paulus tok feil» og at vi må sette til side deler av bibelmaterialet. Jeg tar til orde for et tydelig og frimodig ja til ekteskapet – som en livslang troskapspakt mellom én mann og én kvinne. I den forstand vil den alltid stå i en særstilling.

Men i tillegg er boken et ja til at de av kirkens medlemmer som har en annen seksuell identitet, kan få være med i det kristne fellesskapet uten begrensninger knyttet til kjønnsidentitet. Også de må kunne få virkeliggjøre sine drømmer om det trofaste samlivet med den de elsker. Jeg kan ikke se at vi med dette «skifter syn». Man velger ikke mellom det ene eller det andre. Man omstøter ikke noe, men åpner for en tenkning som ivaretar kirkens vern om ekteskapet som den gode rammen for seksualitet og foreldreskap, samtidig som vi bekrefter det mindretall som faktisk har en annen seksuell identitet og som søker å ordne sitt samliv innenfor ordnede rammer. Hvilke det er som vil være i tråd med en frikirkelig ekteskapsteologi, er et tema for videre drøftinger i forlengelsen av det boken har vært opptatt av.

Tekstene

I tillegg til at jeg framholder etikken som et bevisst retningsvalg i samlivsetikken, drøfter jeg også de aktuelle tekstene. Slik jeg ser det, adresserer ikke de det trofaste samlivet spesifikt. Det ser ikke ut til å være innenfor deres horisont. Det påvirker hva som kan sies å være tekstenes horisont og rekkevidde. Tekstene beholder derfor sin autoritet best når de forsås i tråd med det de faktisk beskriver: samlivsformer og livsstiler som er løsrevet fra den etikk som alle relasjoner skal utfordres på, og som er et kirkelig mandat å framholde.

Tekstene – og i særlig grad Rom 1 – lar seg best forstå når de rammer det de faktisk omtaler: det dekadente, utagerende og tøylesløse begjæret. Vi kan ikke sette likhetstegn mellom et likestilt homofilt forhold av i dag med den form for atferd som tillot en romersk borger å forgripe seg på sin mannlige slave.

Tekstene er derfor ikke treffende for den sak den kristne samlivetikken ønsker å fremme for alle: et samliv som bærer i gode og onde dager. Paulus var velinformert, men han var neppe i stand til å se for seg muligheten av «praktiserende homofile Jesus-disipler». Konservative kristne homofile som anerkjenner de trofasthetsverdier som ellers regulerer heterofile ekteskap, passer dermed ikke inn i det bildet Paulus tegner i Rom 1. Dessuten, for en troende kjennetegnes livet i Ånden av at vi ikke drives av seksuelle instinkter. Kroppene våre er Kristi lemmer og Åndens tempel, ikke objekter for andres begjær.

Er det derfor mulig å ikke se seg blind på homoflagg, Pride og paroler, men i stedet se at de homofile som er disipler av Jesus og som tar ansvar for at det vokser fram en trofasthetskultur blant dem, ikke er tegnkandidater på en hedensk livsførsel (jfr. Rom 1), men på et kristent liv? 

Nye muligheter?

Jeg vil faktisk mene at ettersom denne tenkningen støtter alle de relasjoner som bestreber seg på å fremme det trofaste monogamiet, åpner det samtidig et rom til storsamfunnet og til alle som i dag er på leting etter det varige og stabile som tåler både storm og stille. Klassiske samlivsverdier kan komme til å vise seg attraktive midt i postmoderniteten. Det minner meg om den gangen kona mi og jeg var i en gullsmedforretning. Vi kom i prat med butikkbetjenten. Da hun hørte at vi hadde vært gift i over 30 år (nå har vi vært gift i 47 år!), ble hun så overrasket og fascinert at hun ville invitere oss til å holde samlivskurs for vennene sine …

Så, mon tro om ikke frikirkelige en dag vil tenke at et trofast og monogamt homofilt samliv vil fortone seg som et av de aller minste seksualetiske problemene vi har, ettersom det korresponderer med selve grunntonen i en konservativ samlivsetikk. Og for det andre: mon tro om ikke frikirkeligheten – samtidig som den anerkjenner trofaste likekjønnede samliv – kan klare den vinn-vinn-situasjonen det er samtidig å utvikle en dypere og tydeligere ekteskapsteologi. Jeg håper på modne ledere og pastorer som tar den ballen uten frykt, heller enn å ta mannen.

Responsene

Etter at boken kom ut, har jeg fått mange tilbakemeldinger som har gitt meg en klump i halsen. Frikirkelighetens egne sønner og døtre har skrevet gripende ting om at de nå «kjenner seg mange kilo lettere», «troens flamme har igjen begynt å brenne», og de kjenner at de «kanskje kan klare å identifisere seg med menigheten sin igjen» (gjengitt med tillatelse). La meg helt anonymt nevne noen andre responser:

En katolikk skriver: «Takk for ditt tydelige engasjement for å gi alle mennesker – inkludert homofile – en bedre mulighet til å erfare Guds kjærlighet, og til å leve det livet Gud skapte dem til». En lutheraner skriver: «Du bringer samtalen inn på et nytt spor. Kanskje vi kan finne en løsning, med både Jesus-begeistringen og bibeltroskapen intakt?» En ungdomsarbeider i pinsebevegelsen skriver: «Takk for at du går opp veien for mange av oss».

Fra Nordmøre kom denne takken: «Eg tenkte å lese heile boka di før eg gjorde meg opp ei meining. No er eg på side 21 og eg vil berre seie deg at du gjev meg nytt håp, ny tru og forhåpentlegvis ny kjærleik til Gud og folk. Tusen takk! Eg les vidare - varm i hjartet.» En pinsepastor skriver: «Jeg er glad du har erfaring med nordavind».

Så er det kommet brev fra mange homofile, deriblant medlemmer av Norsk Luthersk Misjonssamband, og også fra en eldre forkynner i NLM som til sin 85 årsdag ba barna sine om å skaffe ham en signert utgave av boken. Han var så takknemlig for at den var skrevet.  Og nylig kom hilsenen som jeg satte særlig stor pris på, fra han som skrev at boken ikke bare var viktig. For ham var den blitt helt eksistensiell. Slike tilbakemeldinger gjør at den er verd arbeidet. Og så er det de som tydelig hevder at boken har reddet liv. Da var den kanskje verd å bli skrevet.

Foredrag i Lund kirke, 8. februar 2023