Gå til hovedinnhold

Å tåle uenighet


Det kan være krevende å ta inn over seg at selv om Bibelen har autoritet og er rettesnor for liv og lære, må frikirkelige fellesskap trolig være forberedt på å håndtere en større grad av teologisk uenighet i årene som kommer. For noen er dette truende. For andre er det en befriende tanke at troen og enheten har et fundament som ikke står og faller med teologisk ensretting og uniformering.

Det virker ikke lovende når KS avdekker et samtaleklima der intervjuobjekter av frykt for mulige konsekvenser velger å uttale seg anonymt om for eks. samlivsetiske spørsmål. Når det trekkes opp smale grenser for hva samtalene bør handle om og når responsen tilbake er «takknemlighet for klar tale», gir det følelsen av å være presset opp i et hjørne der det gjelder å yte motstand og opptre med djervhet.

For å unngå at dette blir en ny fortelling om frykt og tilbaketrekking, tror jeg det er nødvendig med en annen tilnærming. For det første trenger frikirkene å ta seg tid og ikke handle forhastet. Det må fasiliteres trygge samtaler som både teologisk og sjelesørgerisk tar på alvor hva det dreier seg om, særlig når det handler om enkeltmenneskers livsskjebne. Refleksjonene må være grundige og språkbruken sensitiv.

For det andre må fellesskapet øve seg på å håndtere hva det i praksis innebærer at vi «ser og forstår stykkevis». Våre perspektiver er altså begrenset. Hvordan kan vi da ydmykt utfordre hverandre til å gjøre rommet for undring og spørsmål større?

For det tredje vil et ansvarlig kristent fellesskap være opptatt av hva det er som konstituerer kristen enhet. Verken innad i et kirkesamfunn eller mellom kirkene er det graden av enighet som er enhetens grunn, men at vi holder fast på nåden i Kristi kors og oppstandelse.  Det gjør menighetene til nådens fellesskap der vi kalles til omvendelse og der vi kobler våre brutte liv på han som er enhetens kilde. Det kan kjennes smertefullt, men kanskje det nettopp er i tider av uenighet at samtalene må holdes åpne og relasjonene være varme.

Jeg observerer med tilfredshet at de som innenfor Dnk fastholder idealet om at ekteskapet er en livslang pakt mellom én mann og én kvinne, av sine meningsmotstandere i den samme kirken nå blir oppmuntret til å være frimodige og benytte de mulighetene som er gitt dem til å framholde et klassisk syn i undervisning og forkynnelse. Med andre ord: Et kirkelig uenighetsfellesskap stimulerer den andre til faktisk å kunne stå for den oppfatning som hun eller han med alvor og i ærlighet har arbeidet seg fram til. Enheten kan altså ha bedre vilkår under en avklart uenighet enn en påtvunget enighet.


Publisert i Korsets Seier, 9. juni 2017