Gå til hovedinnhold

Til kamp mot voldelig gudsbilde


Terje Hegertun savner flere nyanser i samtalen om fortapelsen

- I forrige utgave av KS luftet du noen tanker om Guds nåde koblet til læren om livets to utganger. Noen leste det som en avlysning av helvete. Var det ment slik?

- Meg bekjent har jeg ikke et slikt mandat. Men jeg har tillatt meg å uttrykke noen tanker i spørsmålsform, og det har vært sjelesørgeriske grunner for å skrive. Det er et tema vi nærmer oss med respekt og alvor. Det kan dessuten være viktig å åpne det teologiske språket for flere nyanser. Johannes 3,16 rommer for eks. både fortapelsens mulighet og frelsens håp. Denne spenningen må vi leve med.

 - Hva ligger bak ønsket om å ta opp dette temaet?

- Noe av det viktigste for meg er å vise til det nyskapende og gjenopprettende ved Guds rettferdighet, som ikke minst kommer fra i den paulinske teologien, særlig i Rom 5. Paulus sier at «mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsont med ham ved hans Sønns død». Da skal vi «mye mer bli frelst ved hans liv» (v. 10). Han sier også at nåden er så uendelig mye større enn fallet, og slår fast at den enes lydighet «blir til liv og frifinnelse for alle» (v. 18). For der synden er stor, er nåden enda større (v. 20). Ved Kristus har Gud forsont «alt med seg selv» (Kol 1,21). Johannes sier at Jesus ikke bare er en soning for våre synder, men for hele verdens (1 Joh 2,2).

Frelsens rekkevidde og dybde er så stor at jeg håper vi kan reflektere over om det kan ha betydning også for vår forståelse for hva vi tenker om den ytterste dommen. Det er perspektiver ved dette materialet som kanskje sprenger rammen for de personlige valg vi gjør i vårt eget korte jordeliv (Åp 21, 1-5).


- Hvordan skal vi forstå bibeltekster som beskriver den evige pine?

- Jeg tror vi bør anvende det bibelske bildespråket og metaforene med forsiktighet, og la det nettopp være bilder som beskriver den alvorlige realitet at fortapelsen er selve kontrastbildet til frelsen ved at Guds nærvær syns å være byttet med hans fravær. Skriftstedene kan forstås som at menneskets dypeste bestemmelse kan gå tapt ved at det havner utenfor rekkevidden av Guds nåde. Men tanken om den evige pine er vanskelig å opprettholde dersom det forutsetter et voldelig gudsbilde.

Mitt bilde av Gud er det motsatte: at han er rettferdig, barmhjertig og full av nåde. Jeg kan møte det som kommer i tillit og håp om at dommen en dag vil være i hendene på en Gud som er full av kjærlighet.  I den kristne troen er det frelseren som er dommeren. Gud er mer kjent for å gjenopprette enn for å gjengjelde.


- Jesus snakker tydelig om fortapelsens mulighet. Ser du det som en motsetning til Guds kjærlighet?

- Fordi kjærligheten ikke tvinger noen, er det vanskelig å unngå at det samtidig forutsetter fortapelsens mulighet. Et liv kan forspilles. Bibelen sier at Guds rike er å ligne med en mann som solgte alt han eide for å kjøpe en åker hvor det befant seg en skatt. For meg er dette et vakkert bilde på Gud som ga alt for å vinne mennesket. I teologiske forstand er prisen allerede betalt og straffen er båret. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse, sier Bibelen, ikke trusselen om straff.


- Tror du alle blir frelst til slutt?

- Enkelte utsagn i Bibelen kan tolkes i den retning, for eks. 1 Kor 15,28; Fil. 2, 10-11 og Kol 1,20. Men disse skriftstedene er krevende å tolke. Det er heller ikke vanskelig å se at det kan ligge et totalitært gudsbilde bak en slik forståelse, og det er naturligvis problematisk. Jeg kan ikke se at vi forbeholdsløst kan slå fast at alle blir frelst. Det er en skråsikkerhet som jeg kjenner meg fremmed overfor. Men vi kan håpe og tro at flest mulig blir det. Det er også Guds uttalte ønske (1 Tim 2,4; 2 Pet 3,9). Vi kan dessuten ikke forskuttere Guds dom, den tilhører Gud alene (5 Mos 1,17).


- Er det en fare at vi betoner Guds kjærlighet på bekostning av Guds hellighet på en slik måte at vi får problemer med Jesu egne ord om fortapelsen?

- Det kan være en fare, for Guds hellighet må klinge med som en del av vårt bilde av Gud, selv om den er vanskelig å forstå til fulle. I grunnleggende forstand var Guds hellighet en del av bakteppet for frelsesverket, mens nådens gåte «rammer» oss. Gud forholder seg til oss slik Jesus møter oss i evangeliet. Det ivaretar både Guds hellighet og kjærlighet.


- Er budskapet om dom et "godt budskap"?

- Ja, jeg har tillit til Gud som dommer, ikke bare som frelser. Det store håpet om at Gud en dag skal gjøre slutt på urett, hat og ondskap, er definitivt et godt budskap. Det kristne budskapet rommer altså dommen, men ikke hevnen. En dag skal Guds rettferdighet bryte fram, og selv døden skal tilintetgjøres. Det gode budskap om dommedag er at vi venter på en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor (2 Pet 3,13). Dermed kan vi slippe å opptre dømmende og selvsikre. Det står ikke til oss, verken nå eller siden. Fortapelsens alvor får heller gå gjennom vårt eget liv og rettes mot vår egen selvsikkerhet i stedet for at vi klassifiserer andre (Luk 13, 23-30; Matt 25). Bibelen sier at enten vi lever eller vi dør, hører vi Herren til (Rom 14,8). Visst er det et godt budskap!

Intervju med Terje Hegertun i Korsets Seier, 25. november 2016