Gå til hovedinnhold

"Pinsemusikken" - en anmeldelse


Professor Per Ketil Farstad har skrevet en bok som vil være obligatorisk lesning for alle som vil forstå norsk pinsebevegelse som kulturfenomen. 

Da må man kjenne til det rike og varierte sang- og musikklivet som har kjennetegnet denne frikirkebevegelsen gjennom vel 100 år. Kanskje det er mulig å gå så langt som til å si at det trolig er sangen og musikken – mer enn forkynnelsen og teologien – som er det mest verdifulle ved denne menighetsbevegelsen. Det er gode grunner for å påstå at fra pinsebevegelsens start og gjennom hele dens historie har sangen og musikken stått i sentrum. Den har fått bred plass i gudstjenestelivet og i det personlige fromhetslivet – og den har vært gjenstand for mange debatter i pinsebevegelsens ulike fora.

Gjennom sine ulike og høyst varierte sangtradisjoner er en rekke av pinsebevegelsens særtrekk blitt fanget opp. Sangen og musikken har etablert arenaer der mange har latt seg engasjere. Slik har frivillighet og delaktighet på tvers av kjønn, stil og alder blitt stimulert. Utviklingen av sangtradisjonene har også vært et uttrykk for fornyelse og modernisering. Slik er de et barometer for det grenseoverskridende i pinsebevegelsen. Impulser fra andre kontinenter er blitt kontekstualisert og pinsebevegelsens globale identitet og forandringskompetanse er blitt stimulert.

Pinsemusikken er en frukt av forskningsprosjektet RESEP – religion som estetiserende praksis, ved Universitetet i Agder. Både som forsker, aktiv musiker og kjenner av pinsebevegelsen gjennom over 40 år er Farstad den best kvalifiserte til å skrive dette verket. Det inneholder «alt»: en historisk framstilling av pinsebevegelsen i Norge, et sosiologisk innblikk, pinsemusikkens røtter og forholdet til den klassiske musikken, forsamlingssangen, ulike stilarter og sang- og musikkformer, gitarens spesielle rolle (!), plateproduksjoner, synet på musikk og forholdet til dansemusikken, ulike debatter om musikkstil og sangens plass i gudstjenesten, musikkens åndelige og sosiale funksjon, og en analyse av musikkulturen og de endringer som har skjedd i innhold og form; fra aktivisme til intimitet. Boken inneholder dessuten informasjoner om musikklivet i fire pinsemenigheter, i Lillehammer, Skien, Halden og Trondheim. I boken framstilles denne informasjonen som «kulturanalyse», noe det imidlertid ikke er.

Selv om det kan være ett og annet å kommentere av svakheter ved boken – en noe uryddig organisering av innholdet, noen utdaterte opplysninger og noen ansatser til drøftinger som gjerne kunne ha boret dypere – så etterlater den et solid inntrykk, og det er den historiske framstillingen som står seg best. Her har forfatteren tatt med mye interessant og saksvarende informasjon, noe som gjør at boken i sum gjør det den har til hensikt å gjøre: beskrive pinsebevegelsens musikkliv fra 1907 til 2013, og å se på forholdet mellom musikkstil og budskap. At Farstad velger å beskrive pinsemusikkens historie syklisk/periodisk og lineær og ikke utviklings- og perfeksjonshistorisk, er forståelig all den tid den har vist seg å være ytterst trendsensitiv. Vi kan imidlertid ikke unngå å erkjenne at den også har vært gjenstand for en villet perfeksjonering. I det minste gjelder dette de mest toneangivende miljøene som legger ned store ressurser i selve framstillingsformen der den musikalske kvalitetsbevisstheten i mange tilfeller ikke står tilbake for andre profane musikkmiljøer. «Trafikken» mellom kristne og profane musikermiljøer er i dag større enn den var de første tiårene av pinsebevegelsens historie.

Når det gjelder den historiske framstillingen av pinsebevegelsen, skulle jeg ønsket meg et skarpere fokus på det som er denne bokens særlige fokusfelt. For eks. at Farstad hadde brukt mer spalteplass til å analysere Barratts spesielle rolle som premissleverandør, sangforfatter, oversetter, utgiver av pinsebevegelsens første sangbøker, samt hans forhold til – og bruk av – populærmusikken. I stedet får vi i de tre kapitlene «Pinsebevegelsens. En kort presentasjon», «Barratts kamp» og «Sosiologisk innblikk» en mer generell introduksjon av hvordan pinsebevegelsen ble møtt da den brøt fram. Det er først fra side 56 at temaet virkelig settes. Her gir forfatteren en god innføring i de lange linjene som ligger til grunn for det som ble pinsebevegelsens musikk i hele sin bredde, og på sidene 64-66 (samt på side 204) er forfatteren også – om enn kortfattet – opptatt av Barratts rolle for bl.a. utviklingen av forsamlingssangen.

En viktig del av boken behandler de ulike musikalske aktivitetene som har kjennetegnet pinsemusikken, som solosangen, duetter, trioer, kvartetter, strengemusikk og andre gruppesammensetninger, instrumentalmusikk, hornmusikk, kor og i noen tilfeller også orkestre. Denne delen av boken er dessuten illustrert og gir dermed rent visuelt et godt inntrykk av de tidsperiodene som omtales og de enkeltmenigheter som særskilt nevnes på grunn av det musikklivet som kjennetegnet dem. Kapitlet presenterer dessuten mange av de sang- og musikkprofiler som hadde – og har – tilknytning til pinsebevegelsen. Blant dem er det flere som har nådd langt utover pinsebevegelsens egne grenser.

De tre påfølgende kapitlene presenterer gitarens rolle i pinsemusikken, betydning den såkalte grammofonplaten hadde for å foredle og distribuere pinsemusikken samt en oversikt over produksjonene på pinsevennenes eget plateselskap Klango. Her finner vi et vell av opplysninger, bilder og annonseillustrasjoner som gir et levende inntrykk av et levende musikkmiljø.
Deretter gir forfatteren en oversikt over de debatter om musikk-syn som har vært ført i pinsebevegelsen. Her gis det rom for noe av den smerte som enkelte kunne kjenne på i møte med et miljø som hadde sterke meninger om hva som var «tillatte» musikkformer. Farstad setter ord på det med følgende betraktning: «Gjennom pinsevennenes 100-årige historie er nettopp brytningene mellom estetisk utfoldelse og moralske og teologiske normer fremtredende. Endringer i musikkulturen er til tider blitt oppfattet som truende, moralsk vanskelige og teologisk problematiske innenfor deler av bevegelsen. Dette har skapt mange vingeklippede sangere og musikere i menighetene, som har vært mer opptatt av å tilpasse seg det etablerte musikksyn enn å tenke kreativt og arbeide for videreutvikling innenfor området» (s. 207). Her hadde jeg ønsket at Farstad enda mer kritisk og omfattende hadde drøftet de dilemmaer som nettopp disse musikerne sto i på 1980- og 90-tallet, og hva han tenker om alle forsøkene som ble gjort på å føre inn teologiske og moralske argumenter i en debatt som trolig aller minst handlet om teologi og moral.

Men hovedpoenget til Farstad er likevel tydelig. På side 277 skriver han at mens det tidligere var slik at musikkstilen måtte holde seg innenfor rammene av noen eksisterende normer for hva som var uttrykksmessig akseptabelt – noe som gjorde stilen synonymt med budskapet – har utviklingen de siste par, tre ti-årene vist en motsatt tendens: at normene er endret for å romme nye uttrykksmåter, stiler og kommunikasjonskanaler. Dette er gjort nettopp av hensyn til at evangeliet skal kunne forkynnes mest mulig friksjonsfritt for nye generasjoner. Altså er det ingen direkte linje mellom stil og budskap. Det første kan variere mens det siste i hovedsak ligger fast. Denne arbeidshypotesen ser boken ut til å bekrefte på en tilfredsstillende måte.


Pinsemusikken. En undersøkelse av norsk pinsebevegelse sang- og musikklivet 1907-2013
Portal 2013, 390 s.

Publisert i Teologisk Tidsskrift volum 4/2, 2015