Gå til hovedinnhold

Kropp i bevegelse


Et tydelig krav som i dag stilles til den teologiske refleksjonen er at den ikke stiller seg på utsiden av menneskers erfaringer, men er i stand til å vise en grunnleggende respekt for det posisjonsmangfold og de alternative tolkningserfaringer som den globale kirke i hele sin bredde uttrykker. 

Det gjelder ikke minst hvordan troen angår de mer praksisnære og relasjonelle dimensjonene i trosutøvelsen. Kristen tro ER kort og godt praksis. Dette er en tilnærming som også den postmoderne kultursituasjon inviterer til. Innsikten er temmelig elementær: En motor som ikke brukes, ruster. En kropp som ikke er i bevegelse, brytes ned. En tro som ikke leves, mister relevans. En kirke som ikke er misjonal, taper sin dynamiske identitet.

En av dem som særlig har studert de miljøer som legger vekt på at kirkens tro ikke bare må tros, men leves, er teologen Steven Land. I sin bok Pentecostal Spirituality – a Passion for the Kingdom er han opptatt av hvordan tre dimensjoner ved troen kommer til uttrykk gjennom triologien kunnskap, holdning og praksis (being, living, doing). Teologisk kunnskap handler om den faglige tilretteleggingen av troen. Refleksive ressurser stilles til rådighet og fremmer en konstruktiv kultivering og trosmessig fordypning. Ikke minst er dette tankearbeidet nødvendig innenfor de kristendomstradisjoner som har frisk seilføring, men som nok her og der kunne trenge en dypere kjøl. Holdningsaspektet er opptatt av at troen foredler etiske dyder som gir kirken troverdighet og gjør verden vakrere. Vi snakker her om en finstemt følsomhet som med oppriktighet både lytter og lærer gjennom møtet med Den Andre. Praksis blir så frukten av en tro som lar seg involvere på måter som utvider de grenser man gjerne setter rundt seg selv som konsumentvillige individer.
En tro som vil noe mer enn å være utelukkende fornuftig og rasjonell, samsvarer med tanken om at kirken er deltaker i det guddommelige «dramaet» der Guds nyskapende gjerning er synlig i verden gjennom et tilbedende og nattverdfeirende pilegrimsfolk som er ærlig på egne begrensninger, som lever midt i verden og midt i tiden og som tar hverdagsansvaret for at kirkene er åpne og frodige fellesskap midt i lokalmiljøet og på tvers av generasjonene. 

I sin bok Constructing Local Theologies, skriver Robert Schreiter om faren for at fagteologien blir adskilt fra de erfaringer som levende fellesskap gir.  Han viser til hvordan lærings- og påvirkningsprosesser er sirkulære bevegelser som beriker og justerer hverandre. Både når det gjelder innhold og uttrykksformer, er vestlig teologi de senere år blitt utfordret til å forholde seg til den nye globale kirkevirkeligheten på en konkret måte, så vel konstruktivt som kritisk. For det framstår som et paradoks at mens klassiske kirkesamfunn i nord og vest sliter med oppslutning og interesse, er det vanskelig å overbevise en menighet i Sør-Korea eller i Ghana at kristendommen er døende, når deres største bekymring er å få bygget lokaler som er store nok til å romme alle de som ønsker å komme til gudstjeneste hver uke.

Ett av kjennetegnene ser ut til å være at disse kirkene ikke forstår troen på annen måte enn at den forplikter, den engasjerer. Den er både livstolkende og identitetsdannende på måter som involverer den enkelte i retning livslang tro og tjeneste. Selv om ingen erfaringer uten videre kan kopieres, men må stedliggjøres og transformeres inn i kultur og kontekst, er det gode grunner til å si at mange trosfeller under andre himmelstrøk utviser et engasjement, en entusiasme og en lidenskap for sin lokale kirke som gjør dem til forbilder.

Språkteoretikerne Mikhail Bakhtin og Michael Holquist er opptatt av hvordan språk egentlig skaper en flerstemt mening. Ordene vi anvender er innvevd i høyst ulike forståelsesammenhenger og er dermed innleiret i en viss meningsmessig pluralitet. Vi kan postulere en sannhet, men ikke avgrense den til en ren språklig konstruksjon slik at den ikke åpner for en flerfoldighet av forståelser og bevisstheter, tanker og praksiser. Det gjelder til en viss grad også teologiske utsagn og begreper. I møte med nye erkjennelser utløses innsikter som tidligere ikke var mine, men som likevel erfares meningsfulle. Og fordi all kunnskap er begrenset, utfordres ethvert teologisk fellesskap til å være i kritisk dialog både med seg selv, andre kirkelige miljøer og med omverdenen for øvrig.
Ting tyder på at en teologi som er informert av det store kirkelige mangfoldet, vil være kritisk til posisjoner som ikke også fanger inn sentrale teologiske aspekter knyttet til kirkens ulike praksisrom, gudstjenestens tilbedelse og diakonal tjeneste. Det kan tilrettelegges som en dynamisk fortolkningssirkel som er mer implisitt enn eksplisitt, mer oral enn skriftlig, mer affektiv enn prinsipiell og mer narrativ enn foreskrivende. Kristen tro blir dermed på en fundamental måte praktisk teologi og dens spiritualitet kan romme en teologiforståelse som ikke bare er konseptuelt konstruert. En slik innsikt kjenner seg forpliktet på å «leve» teologien utenfor det akademiske rommet. Noe som med nødvendighet involverer hele bredden av den troendes kunnskapsbaserte og erfaringsmessige potensial. De lærende, holdningsmessige, praksisrettede og spirituelle elementene ved troen holdes sammen i et integrert teologisk mønster som uttrykker hva det vil si å være, gjøre og leve som en kristen.

Den sveitsiske forskeren Walter J. Hollenweger har i flere tiår spurt om vestlig teologi har vært for sterkt knyttet til et rasjonelt og systematisk oppbygget system basert på aristotelisk logikk som opererer med konsepter og definisjoner. Kan teologi like gjerne uttrykkes som anelser, lignelser, historier, sanger og muntlig tradisjon? Slik har han utfordret teologer og kirkeledere til å utvikle et språk som er mer kompatibelt med de erfaringene som er gjort av dem som befinner seg i de deler av verden der kirkene framstår som mest dynamiske. Dette har sammenheng med at teologi ikke med nødvendighet – og ikke engang først og fremst – uttrykkes i skriftlig form. Den orale kristendomsformen fra det det globale sør, hevder Hollenweger, inviterer oss med inn i sitt fargerike mangfold, sin spontanitet, sin musikk og i retning av den innsikt som vinnes når teologien og det kirkelige praksisfelt snakker sammen i fortrolighet.

En slik tradisjon bygger ikke så mye på erklæringer som på lignelser. Den har et multidimensjonalt tolkningspotensial som ikke bare vil informere, men også transformere. Den synges og danses mer enn den diskuteres. Den leder ikke alltid til klare konsepsjoner, men den inspirerer til å feire «the great banquet; the class-and race-transcending eucharist».

Kronikk i Lys og Liv, vol. 79, 2013, organ for MF Vitenskapelig høyskole